Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

 1. Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na serveru dobrydalekohled.cz (dále také "virtuální obchod") se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě našeho virtuálního obchodu je především elektronická pošta.
 2. Vámi požadované zboží si můžete vybrat z nabídky našeho virtuálního obchodu, kterou naleznete v sekci "E-shop".
 3. Každé jednotlivé zboží nabízené v našem virtuálním obchodě je náležitě identifikováno svým výrobním číslem a je popsáno názvem, který se však nemusí nutně shodovat s oficiálním názvem výrobce. U každého zboží je dále uvedena cena a jeho hlavní charakteristika. Cena zboží je uvedena v českých korunách a zahrnuje 20% DPH a veškeré poplatky s výjimkou nákladů na dodání do místa předání (čl. II odst. 1 obchodních podmínek). Uváděné ceny v nabídce virtuálního obchodu jsou závazné v okamžiku uzavření smlouvy o koupi věci.
 4. Smlouva o koupi věci nabízené v našem virtuálním obchodu je uzavřena okamžikem obdržení potvrzení o vyřízení objednávky, které bude zasláno prodávajícím na email uvedený v objednávce kupujícím. Objednávka je provozovatelem archivována po dobu 24 měsíců a je po tuto dobu pro kupujícího přístupná na vyžádání. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 5. Po obdržení řádně vyplněné objednávky vám náš virtuální obchod (dále také „prodávající“) formou elektronické pošty na vámi v objednávce uvedenou emailovou adresu potvrdí, že eviduje vaší objednávku. Potvrzení vaší objednávky musí obsahovat datum uzavření smlouvy, identifikaci vámi objednaného zboží, celkovou kupní cenu, náklady na dodání zboží do místa předání a identifikační údaje provozovatele virtuálního obchodu.
 6. Formu doručení zboží si kupující zvolí při vyplňování objednávky. Ceny jednotlivých způsobů doručení jsou uvedeny v čl. II. Prodávající má povinnost předat objednané zboží dopravci do čtyř pracovních dnů od okamžiku uzavření smlouvy. Kupující je povinen zboží při dodání převzít. V případě, že zboží není v okamžiku uzavření smlouvy skladem, bude kupujícímu dodáno ihned poté, co se na skladě objeví. O tom musí být kupující bezodkladně informován.
 7. Provozovatel virtuálního obchodu prohlašuje, že osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce zboží budou použity pouze ke zpracování jeho objednávky a tím ke splnění závazku prodávajícího z uzavřené smlouvy. S tímto kupující souhlasí.
II. Dopravní podmínky a poštovné

Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny:

převodem dobírkou
Českou poštou: 140 Kč 180 Kč
Zásilkovou službou: 140 Kč 180 Kč
Osobní doběr: zdarma zdarma

TIP: Při objednávce nad 7 000 Kč je poštovné zdarma

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně zapsat do dodacího listu a informovat prodejce. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít!

III. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího). Je-li zboží zároveň vraceno, kupující tak činí v originálním a bezvadném obalu.
 2. Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 3. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nedodrží lhůty uvedené v čl. I odst. 6 těchto obchodních podmínek.
 4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme anebo odmítne převzít.
 5. Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.
 6. Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli virtuálního obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou listinnou formou.

IV. Odpovědnost za vady

 1. Prodávající odpovídá za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 2. Základní záruční doba je 24 měsíců, u některého zboží až 5 nebo 10 let. Záruční doba je uvedena u každého produktu.

V. Provozovatel

Fakturační a kontaktní údaje na provozovatele jsou uvedeny na stránce Kontakt.